Provádíme veškeré práce, které jsou nutné pro zodpovědnou přípravu a realizaci energetických projektů. U jednodušších akcí jsme schopni provést většinu činností vlastními silami, u velkých projektů jsme připraveni pro Vás sestavit ve spolupráci s osvědčenými spolupracujícími firmami a fyzickými osobami odpovídající tým, případně jsme připraveni zařadit se do již existujícího Vašeho pracovního týmu.

Jsme držiteli veškerých oprávnění pro provádění níže specifikovaných činností (viz sekce Kvalifikace:

  • Zpracování záměrů a studií proveditelnosti vč. ekonomického hodnocení projektu.
  • Vypracování studií zdrojů elektrické energie z pohledu možnosti poskytování podpůrných služeb přenosové soustavě.
  • Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně požárně technického řešení stavby.
  • Příprava žádostí o stavební povolení vč. příloh, zastupování investora při stavebním řízení.
  • Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, organizování výběrových řízení, vč. nadlimitních zakázek dle  Zákona o zadávání veřejných zakázek.
  • Provádění veškerých inženýrských činností při realizaci projektů: organizování předání staveniště zhotoviteli, organizování kontrolních dní, provádění technického dozoru, sledování plnění časového a finančního plánu výstavby, provádění kontrol a přejímek ve výrobě důležitých komponent, provádění technického dozoru při zkouškách před uvedením do provozu, příprava přejímek vč. vypracování podrobného soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu, kontrola odstraňování vad a nedodělků, atp.
  • Kontrola předávané inspekční, dodavatelské a provozní dokumentace vč. kontroly úplnosti a správnosti dokumentace skutečného provedení díla.
  • Organizování garančních měření na technologických zařízeních staveb.
  • Vypracování provozní dokumentace: místních provozních předpisů, havarijních řádů, provozních pravidel lokálních distribučních soustav atp.
  • Provádění technické pomoci při provozování energetických děl, provádění hodnocení zkušebního provozu, vyřizování reklamací atp.

Na Vaši žádost Vám obratem vypracujeme cenovou nabídku.